*Napomena - Zbog povećanog volumena dostava u rijetkim slučajevima moguća su kraća kašnjenja. Hvala Vam na razumijevanju.

Pravila privatnosti

POLITIKA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI

 

Uvodne odredbe

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), koja je u punoj primjeni od dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te najboljoj europskoj praksi, društvo AGRONOM društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu na malo i veliko, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, Industrijska 47, 34000 Požega, upisano u registar suda u Osijeku – stalna služba u Slavonskom Brodu (MBS): 050017232, osobni identifikacijski broj (OIB): 67793044823 (u daljnjem tekstu: AGRONOM), kao voditelj obrade osobnih podataka korisnika svojih usluga i kupaca, izradilo je Politiku o zaštiti privatnosti korisnika usluga i kupaca. Politika o zaštiti privatnosti je jednostrano obvezujući pravni akt zasnovan na temeljnim načelima u obradi osobnih podataka, kojim se na transparentan način informira korisnike i/ili kupce u koje se svrhe prikupljaju i dalje obrađuju te o pravnoj osnovi temeljem koje se obrađuju njihovi osobni podaci. Politika o zaštiti privatnosti ujedno upoznaje korisnike usluga i/ili kupce s njihovim pravima u prikupljanju i daljnjoj obradi osobnih podataka, sve u svrhu zaštite njihovih osobnih podataka i njihove privatnosti u širem smislu.

Politika o zaštiti privatnosti temelji se na sljedećim načelima obrade osobnih podataka: načelu zakonitosti, transparentnosti i najbolje prakse, načelu ograničene obrade i smanjenju količine podataka, načelu točnosti i potpunosti osobnih podataka, načelu ograničene pohrane, načelu cjelovitosti i povjerljivosti podataka,načelu odgovornosti, načelu povjerenja i poštene obrade, načelu oportunosti (svrhe obrade), načelu obrade u neimenovanom (anonimiziranom) obliku.

Politika o zaštiti privatnosti primjenjuje se na obradu osobnih podataka svih ispitanika/fizičkih osoba čiji su osobni podaci predmetom obrade u okviru pružanja usluga koje nudi AGRONOM, prije svega kupaca ali i korisnika usluga (posjetitelji naše mrežne stranice, sudionici nagradnih igara, nagradnih natječaja i kvizova koje organiziramo, potencijalni zaposlenici koji nam se obraćaju putem otvorenih ponuda i slično).

Cilj Politike o zaštiti privatnosti je na jasan i transparentan način upoznati kupce i/ili korisnike s postupcima obrade njihovih osobnih podataka kao i njihovim pravima vezanim uz obradu njihovih osobnih podataka.

AGRONOM vodi brigu i posvećuje posebnu pažnju sigurnosti i povjerljivosti osobnih podataka koje prikuplja i dalje obrađuje poštujući standarde u pogledu zaštite i sigurnosti podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka. U vezi s time poduzimamo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite prilagođene naravi/prirodi osobnih podataka, sve kako bi osigurali da se osobni podaci obrađuju na zakonit, pošten i transparentan način. Količina, odnosno opseg osobnih podataka koje AGRONOM prikuplja ovise o vrsti usluge koju pružamo našim kupcima i/ili korisnicima te o pravnoj osnovi na temelju koje prikuplja podatke. Stoga neprestano vodimo brigu o prikupljanju samo nužnog opsega osobnih podataka koji je potreban za postizanje zakonite svrhe u koju se podaci obrađuju.

Za obradu osobnih podataka kupaca i/ili korisnika odgovorno je: AGRONOM, društvo s ograničenom odgovornošću, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, Požega, Industrijska 47, društvo upisano u registar sud u Osijeku – stalna služba u Slavonskom Brodu. Pod brojem (MBS): 050017232, osobni identifikacijski broj (OIB): 67793044823

 

Kontakt podaci Službenika za zaštitu podataka:

e-mail: webshop@agronom.hr

 

U koje svrhe se osobni podaci prikupljaju i dalje obrađuju

Prikupljamo i dalje obrađujemo osobne podatke kupaca i/ili korisnika koje su povezane sa svim našim aktivnostima u okviru obavljanja naše registrirane djelatnosti, i to u sljedeće svrhe:

  • Kupoprodaja proizvoda i/ili pružanja usluga iz našeg asortimana;
  • Internet prodaja roba i/ili usluga iz našeg asortimana;
  • Preuzimanje proizvoda na skladištu ili dostave proizvoda kupcu;
  • Ostvarivanje prava kupaca i/ili korisnika na zakonsko ili komercijalno jamstvo/reklamaciju, popravak i/ili zamjenu kupljenih proizvoda te raskid ugovora sukladno posebnim propisima;
  • Pružanje informacija o proizvodima i našim uslugama na zahtjev kupca i/ili korisnika, posjetiteljima naših web stranica i omogućavanja što boljeg korisničkog iskustva;
  • Istraživanje i analiza tržišta te izravna promidžba proizvoda i usluga / marketing;
  • Praćenje navika i ponašanja kupaca i/ili korisnika u cilju analize poslovanja te omogućavanja što boljeg korisničkog iskustva;
  • Sudjelovanja u nagradnim igrama, nagradnim natječajima i kvizovima koje organizira AGRONOM;
  • Učlanjenje u „Agronom“ radi korištenja pogodnosti kod plaćanja i sustava nagrađivanja kroz program vjernosti;
  • Moguće zapošljavanje u društvu AGRONOM;
  • Videonadzor radi zaštite i sigurnosti osoba i naše imovine;
  • Rješavanje mogućih prigovora koji su nam upućeni vezano za obradu osobnih podataka sukladno važećim propisima;

Pravna osnova za obradu osobnih podataka

Osobne podatke AGRONOM prikuplja kako bismo mogli pružati, održavati, štititi i poboljšati svoje usluge vezane uz kupnju određenih proizvoda, kako bismo razumjeli načine na koje kupci i/ili korisnici koriste pružene usluge i upotrebljavaju naše web stranice te u svrhu izvršavanja ugovornih obveza koje imamo. Navedene podatke prikupljamo i dalje obrađujemo temeljem više pravnih osnova koje su propisane Općom uredbom o zaštiti podataka:

 

 • Izvršavanje ugovornih obveza i/ili poduzimanje radnji u svrhu sklapanja ugovora u kojem je kupac i/ili korisnik jedna od ugovornih strana

Osobne podatke kupaca i/ili korisnika prikupljamo i dalje obrađujemo u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora u okviru našeg poslovnog odnosa s vama, bilo da se radi o kupoprodaji proizvoda, dostavi naručenih proizvoda, savjetovanja i pomoći pri uporabi proizvoda te poduzimanja drugih radnji koje su povezane sa sklapanjem i izvršenjem ugovora u skladu s mjerodavnim propisima.

Osobne podatke kupca i/ili korisnika prikupljamo i u slučajevima ostvarivanja prava na povrat i popravak proizvoda ili jednostranog raskida sklopljenog ugovora.

U slučaju da korisnik i/ili kupac uskrati davanje bitnih podataka, nećemo biti u mogućnosti pružiti usluge kupcu i/ili korisniku (prodati proizvod tj. sklopiti ugovor i/ili poduzeti pojedine radnje vezane uz izvršenje sklopljenog ugovora).

 • Poštovanje/ispunjenje zakonskih obveza

U svrhu poštivanja pravnih obveza prikupljamo i dalje obrađujemo osobne podatke kupaca i/ili korisnika radi postupanja u skladu s drugim mjerodavnim propisima RH, prije svega radi pružanja odgovarajućih dodatnih i/ili produženih komercijalnih jamstava za proizvode, rješavanja prigovora kupaca i/ili korisnika, plaćanja proizvoda i usluga i slično.

 •   Privola kupca i/ili korisnika usluge

 Temeljem privole/suglasnosti kupca i/ili korisnika prikupljamo i dalje obrađujemo vaše osobne podatke u svrhu informiranja o novim proizvodima i/ili radi izravne promidžbe i marketinga te sudjelovanja u nagradnim igrama, nagradnim natječajima i kvizovima koje organiziramo.

U slučajevima kada se obrada temelji na privoli kao pravnoj osnovi, davanje privole kao zakonite osnove za obradu osobnih podataka u navedene svrhe, mora se temeljiti na dobrovoljnosti/jasnom izražavanju želja kupca i/ili korisnika za obradom njegovih osobnih podataka u točno određenu svrhu, s kojom je prethodno upoznat.

Upravljanje privolama podrazumijeva mogućnost da nas kupac i/ili korisnik aktivnom i nedvosmislenom radnjom ovlastite na prikupljanje i obradu pojedinih osobnih podataka u jednu ili više svrha (privola ispitanika), odnosno da na jednak način povučete ranije danu privolu radi prikupljanja i obrade osobnih podataka, u jednu ili više svrha.

Kada je za obradu osobnih podataka potrebna privola, obrađujemo ih za predmetnu svrhu tek nakon izričito dane privole.

 • Izravna promidžba/marketing

AGRONOM obrađuje osobne podatke kupca i/ili korisnika o prethodnim kupnjama na temelju prethodno dane privole da bi vas kao kupce i/ili korisnike informirali o novim proizvodima i uslugama (primanje newslettera, primanje drugih obavijesti o našim proizvodima kao i određenim pogodnostima, osobito za članove Agronom koje nudimo kod kupoprodaje i sl.) za koje se pretpostavlja da ćete biti zainteresirani.

Kako bi kupac i/ili korisnik mogao dobivati obavijesti koje odgovaraju njegovim željama i navikama, neophodno je da AGRONOM koristi određene podatke kupaca i/ili korisnika za izradu personaliziranih promidžbenih obavijesti, sve dok se kupac i/ili korisnik izrijekom ne usprotivi takvoj obradi podataka, odnosno povuče svoju ranije danu privolu za obradu.

Privola se može povući u bilo kojem trenutku obrade osobnih podataka na način da nam kupac i/ili korisnik dostavi pisanu obavijest o povlačenju privole ili izravno Službeniku za zaštitu podataka. Nakon povlačenja privole više nećemo obrađivati vaše osobne podatke. U slučaju povlačenja privole obrada osobnih podataka je zakonita sve do trenutka njezinog opoziva.  

 •  Legitimni interes

Na temelju legitimnog interesa obrađujemo osobne podatke kupaca i/ili korisnika radi vođenja internih evidencija o izvršenoj kupoprodaji ili pružanju usluga, o njihovim navikama i ponašanjima u cilju analize poslovanja te omogućavanja što boljeg korisničkog iskustva, istraživanja i analize tržišta te informiranja kupaca o novim proizvodima i uslugama iz našeg asortimana.

Navedena obrada osobnih podataka provodi se u slučajevima kada već raspolažemo osobnim podacima kupca i/ili korisnika, odnosno kada kupac i/ili korisnik može unaprijed razumno očekivati da bi se njegovi osobni podaci mogli obrađivati u navedenu svrhu. AGRONOM koristi kontakt podatke kako bi se obratilo kupcima i/ili korisnicima čije osobne podatke već posjeduje i za slanje promidžbenih obavijesti o sličnim proizvodima i uslugama koje pruža, koristeći sve dostupne kanale za promidžbu, osim u slučaju kada su od tog interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode pojedinca koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.  

Temeljem legitimnog interesa obrađujemo i osobne podatke o potencijalnim kupcima i/ili korisnicima (primjerice, vašim pristupanjem web stranici www.agronom.hr u svrhu pružanja informacija o proizvodima i uslugama, sve radi što boljeg korisničkog iskustva i funkcioniranja svih karakteristika/obilježja mrežne stranice).

 

Obrada osobnih podataka putem videonadzora

Videosnimke dobivene putem videonadzornog sustava sadrže specifična obilježja i svojstva fizičkih osoba koja mogu identificirati svakog pojedinca te se smatraju osobnim podacima.

Obradu osobnih podataka videonadzornim kamerama provodimo u svrhu zaštite osoba i imovine. AGRONOM prikuplja i dalje obrađuje osobne podatke kupaca i/ili korisnika i svih drugih posjetitelja koji ulaze u naše poslovne prostorije, i to na temelju našeg legitimnog interesa.

Na zahtjev nadležnih tijela (policija, sud) video snimke mogu biti dostavljene za provođenje postupaka temeljem posebnih propisa.

 

Korištenje kolačića (cookies)

Kako bi održavali web stranicu i osigurali da njezine funkcionalnosti budu na očekivanoj razini, koristimo tehnologiju poznatu kao “kolačići”.

Kolačići su male datoteke koje šaljemo na vaše računalo i možemo im kasnije pristupiti. Oni mogu biti privremeni ili trajni. Zahvaljujući kolačićima možete bez poteškoća pretraživati naše stranice. Kolačići nam pokazuju ono što zanima vas i druge posjetitelje naše web stranice, što nam pomaže da ju poboljšamo.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka putem kolačića su privola korisnika i naš legitiman interes.

Više o kolačićima pročitajte u Pravilima o korištenju kolačića

Način prikupljanja podataka

Pojedine usluge koje pružamo svojim kupcima i/ili korisnicima zahtijevaju prikupljanje osobnih podataka kupaca i/ili korisnika pri čemu se posebno vodi računa o njihovom opsegu, odnosno o vrsti podataka.

Opseg osobnih podataka koje obrađujemo prvenstveno ovise o naprijed navedenim svrhama obrade i pravnim temeljima u ovoj Politici o zaštiti privatnosti. Zbog navedenih razloga količina odnosno set podataka može se razlikovati ovisno o navedenim kriterijima. Ovisno o svrsi i pravnom temelju obrade prikupljamo osobne podatke na sljedeće načine:

 • Izravno od strane samih kupaca i/ili korisnika na način da nam ih kupci i/ili korisnici svjesno sami dostave, u određenom opsegu podataka koji je bitan za pružanje odgovarajućih usluga, prije svega u svrhu prodaje robe i usluga iz našeg asortimana.
 • Iz drugih izvora odnosno od naših poslovnih partnera ili iz javno dostupnih izvora (primjerice, kontakt podaci dostupni uvidom u telefonski imenik i druge javno dostupne servise);
 • Automatski posjetom našim web stranicama i aplikacijama, pri čemu se radi o podacima koji su pridruženi mrežnim identifikatorima (adrese internetskih protokola te identifikatori kolačića).

Primatelji/kategorije primatelja osobnih podataka

AGRONOM permanentno vodi brigu o sigurnosti i zaštiti osobnih podataka svojih kupaca i/ili korisnika i kod davanja na korištenje istih drugim korisnicima podataka. Podaci se prosljeđuju samo ako za to postoji ugovorna ili zakonska osnova (primjerice, dostava kupljenih proizvoda kupcu, ostvarivanja prava kupaca na reklamaciju, popravak i/ili zamjenu kupljenih proizvoda, kao i raskid ugovora sukladno posebnim propisima), ili ako je to potrebno za očuvanje našeg pretežito opravdanog interesa.

U slučajevima obrade osobnih podataka kupaca i/ili korisnika podaci se dostavljaju ugovornim partnerima koji obavljaju dostavu ili servisiranje kupljenih proizvoda (ovlašteni servisi, dostavne službe i sl.) te drugim primateljima (dobavljači/proizvođači proizvoda i sl.)  

 • Ako za obavljanje pojedinih poslova obrade angažiramo drugu pravnu osobu kao podizvođača/izvršitelja obrade (primjerice, kod obavljanja kartičnog poslovanja) važno je naglasiti da podizvođač djeluje isključivo po našem nalogu, a osobni podaci se dostavljaju Kreditnim institucijama kao izdavateljima kartica putem kojih se vrši plaćanje
 • U slučajevima obrade osobnih podataka kupaca i/ili korisnika temeljem posebnih propisa dostavljamo osobne podatke nadležnim tijelima kada je to potrebno za provođenje posebnih postupaka
 • U slučajevima obrade osobnih podataka videonazornim kamerama dostavit ćemo osobne podatke nadležnim tijelima (policija, sud) samo ako je to potrebno za vođenje postupaka u skladu s posebnim propisima.

U slučaju potrebe prijenosa osobnih podataka drugim primateljima u treću zemlju, izvan EU, omogućit ćemo prijenos pod uvjetima propisanima Općom uredbom o zaštiti podataka, odnosno samo u slučaju kada se utvrdi da se poštuju odgovarajuće mjere zaštite podataka (primjerice, primjenom tzv. Standardnih ugovornih klauzula EU-a za obrađivače u trećim zemljama – EU Standard Contactual Clauses for Processors in Third Countries).

Sigurnost osobnih podataka

AGRONOM na profesionalan i odgovoran način provodi integriranu zaštitu osobnih podataka, odnosno vodi računa o njihovoj sigurnosti na način da poduzima odgovarajuće tehničke, organizacijske i kadrovske mjere zaštite, primjerene naravi osobnih podataka koje obrađuje. Provođenje mjera ima za cilj osigurati odgovarajuću razinu sigurnosti s obzirom na rizik obrade. AGRONOM također osigurava visoku razinu sigurnosti i povjerljivosti u obradi osobnih podataka učinkovitom primjenom svih načela zaštite osobnih podataka te u svakoj fazi obrade posebno brine o učinkovitoj primjeni načela smanjenja količine podataka, razdoblja pohrane i njihove dostupnosti. Takvim se mjerama osigurava i dodatna zaštita podataka od neovlaštenog raspolaganja i otkrivanja osobnih podataka, neovlaštenih izmjena, nezakonitog uništenja, gubitaka i brisanja osobnih podataka.

AGRONOM također preispituje i ažurira poduzete mjere u skladu s novim tehnološkim dostignućima te provodi testiranja pravodobne dostupnosti podataka u sustavima pohrane. 

 

Vremensko razdoblje pohrane/čuvanja osobnih podataka

Osobne podatke kupaca i/ili korisnika obrađujemo dok se ne ispuni svrha njihovog prikupljanja i daljnje obrade. Ovisno o svrsi i pravnoj osnovi temeljem koje se prikupljaju osobni podaci kupaca i/ili korisnika, u pojedinim slučajevima obvezni smo čuvati osobne podatke u vremenskom trajanju (razdoblju) koje za pojedinu svrhu propisuju mjerodavni propisi, odnosno u razdoblju koje odredimo ako takvo vremensko razdoblje nije propisano mjerodavnim propisima. 

Ovisno o svrsi prikupljanja osobnih podataka isti se pohranjuju u sustavima naše pohrane i čuvaju u sljedećim vremenskim razdobljima:

 • Osobne podatke o postojećim korisnicima i/ili kupcima: za vrijeme trajanja ugovornog odnosa i 2 godine nakon prestanka ugovornog odnosa (izvršene kupnje/predaje robe), ili duže ovisno o trajanju komercijalnog jamstva, produljenog održavanja ili ukoliko su podaci potrebni za pokretanje i vođenje sudskih postupaka;
 • Osobne podatke prikupljene u svrhu ostvarivanja prava na reklamaciju, popravak i/ili zamjenu kupljenih proizvoda te raskid ugovora: 2 godine, ili duže ovisno o trajanju komercijalnog jamstva, produljenog održavanja ili ukoliko su podaci potrebni za pokretanje i vođenje sudskih postupaka;
 • Osobne podatke o poslovnom događaju potrebne za sastavljanje knjigovodstvene isprave sukladno Zakonu o računovodstvu: 11 godina;
 • Osobne podatke prikupljene videonadzorom u svrhu zaštite sigurnosti osoba i naše imovine: do 60 dana, ili duže ukoliko su one izuzete kao dokaz u sudskom, upravnom ili arbitražnom postupku;

U slučaju kada vremenski rokovi nisu propisani posebnim propisima AGRONOM sama određuje vremensko razdoblje pohrane osobnih podataka koje prvenstveno ovisi o svrsi prikupljanja istih kao i pravnoj osnovi na temelju koje se obrađuju osobni podaci. U slučajevima kada osnovu za prikupljanje i obradu podataka isključivo čini naš legitimni interes i/ili privola kupca i/ili korisnika, osobni podaci se čuvaju u sljedećim vremenskim razdobljima:

 • Osobne podatke prikupljene u svrhu pružanja informacija o našim proizvodima i drugim uslugama: najduže 3 mjeseca
 • Praćenja ponašanja potencijalnih kupaca i/ili korisnika: najduže 3 mjeseca;
 • Osobne podatke prikupljene u svrhu marketinga i praćenja navika kupaca: do prestanka svrhe obrade, odnosno do povlačenja privole ili prestanka našeg legitimnog interesa;
 • Osobne podatke prikupljene u svrhu učlanjenja u „AGRONOM Loyality programa“: do isteka svrhe, odnosno do povlačenja privole;
 • Osobni podaci o potencijalnim korisnicima i/ili kupcima: do isteka svrhe, odnosno do povlačenja privole;

Protekom zakonskog roka ili roka koji smo odredili, a koji nas obvezuju na čuvanje pojedinih osobnih podataka, ili prestankom svrhe obrade osobnih podataka, isti se brišu i više se neće obrađivati.

Podaci koji se obrađuju temeljem našeg legitimnog interesa i/ili privole kupaca i/ili korisnika mogu se brisati i prije proteka roka navedenog u ovoj Politici o zaštiti privatnosti, u slučaju da takvo brisanje zahtijeva kupac i/ili korisnik odnosno kada se sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka utvrde valjani razlozi za njihovo brisanje.

Prava korisnika/kupaca i drugih kategorija ispitanika

Pravo na pristup osobnim podacima

Kupci i/ili korisnici imaju pravo zatražiti pristup svojim osobnim podacima koje o njima obrađujemo.

AGRONOM se kao voditelj obrade obvezuje na temelju podnesenog pisanog zahtjeva kupca i/ili korisnika, koji zahtjev može biti i u obliku elektroničke pošte na gore naznačenu adresu Službenika za zaštitu podataka, omogućiti pristup njihovim osobnim podacima, informirati ih o svrsi obrade osobnih podataka u koju se obrađuju, o vrsti/kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju, o primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, o predviđenom vremenskom razdoblju obrade ili o kriterijima koji se koriste za utvrđivanje tog razdoblja.

Pristup osobnim podacima može biti ograničen samo u slučajevima reguliranim nacionalnim zakonodavstvom ili pravom Unije, odnosno u slučajevima kada se takvim ograničenjem poštuju temeljna prava i slobode drugih osoba. 

 

Pravo na ispravak netočnih podataka

Kupci i/ili korisnici imaju pravo zatražiti ispravak svojih osobnih podataka.

AGRONOM će kao voditelj obrade omogućiti ispravak netočnih osobnih podataka ili njihovu nadopunu u svakom pojedinom slučaju kada se utvrdi da prikupljeni osobni podaci o kupcu i/ili korisniku nisu točni ili je došlo do promjene podataka kupca i/ili korisnika. Ispravak ili nadopunu osobnih podataka izvršit ćemo na temelju podnesenog pisanog zahtjeva kupca i/ili korisnika i u slučaju kada se iz drugih izvora utvrdi da je došlo do promjene osobnih podataka.

 

Pravo na brisanje osobnih podataka

Kupci i/ili korisnici imaju pravo zatražiti brisanje svojih osobnih podataka.

 

AGRONOM će izvršiti brisanje osobnih podataka kupca i/ili korisnika u sljedećim slučajevima:

 

 1. a) kada osobni podaci kupca i/ili korisnika više nisu nužni za ispunjenje svrhe obrade, odnosno prestankom svrhe obrade;
 2. b) kada kupac i/ili korisnik povuče privolu kao pravni temelj za obradu podataka, a ne postoji druga pravna osnova za obradu podataka;
 3. c) kada kupac i/ili korisnik uloži prigovor na obradu podataka (vidi više pod naslovom Pravo na ulaganje prigovora)
 4. d) kada su osobni podaci nezakonito obrađeni;
 5. e) kada se osobni podaci moraju brisati radi ispunjenja pravnih obveza iz prava Europske unije ili prave države članice kojem podliježe voditelj obrade podataka;
 6. f) kada su osobni podaci prikupljeni u vezi s ponudom usluga informacijskog društva u odnosu na privolu djeteta.

Pravo na ograničenje obrade podataka

Kupci i/ili korisnici imaju pravo zatražiti ograničenje obrade svojih osobnih podataka.

Ograničenje obrade osobnih podataka AGRONOM će osigurati u slučajevima kada kupac i/ili korisnik osporava točnost podataka, kada je obrada nezakonita a kupac i/ili korisnik se protivi brisanju podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe, kada voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade ali kupac i/ili korisnik traži podatke za ostvarenje pravnih zahtjeva, kao i u slučaju kada kupac i/ili korisnik uloži prigovor na obradu osobnih podataka temeljenu na našem legitimnom interesu, uključujući i izradu profila kupaca i/ili korisnika.

 

Pravo na prenosivost podataka

Prenosivost osobnih podataka drugom voditelju obrade AGRONOM će provesti na zahtjev kupca i/ili korisnika, pod uvjetom da je isti za takav prijenos dao svoju privolu, a obrada se provodi automatiziranim putem, kao i pod uvjetom da je takav prijenos tehnički izvediv.

 

Pravo na ulaganje prigovora

Kupci i/ili korisnici imaju pravo nama, kao voditelju obrade, uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njih.

U tom slučaju AGRONOM će, kao voditelj obrade, prestati obrađivati osobne podatke, osim kada dokažemo da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu osobnih podataka u odnosu na prava kupca i/ili korisnika, odnosno u slučaju kada obrada podataka služi radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane od pravnih zahtjeva.

Ukoliko se osobni podaci kupca i/ili korisnika obrađuju za potrebe izravnog marketinga temeljem privole, kupac i/ili korisnik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu za potrebe izravnog marketinga i zatražiti prestanak njihove obrade.

Osim prigovora upućenog voditelju obrade kupac i/ili korisnik ima pravo na podnošenje zahtjeva za zaštitu prava nadzornom tijelu. U Republici Hrvatskoj ovlašteno nadzorno tijelo je Agencija za zaštitu osobnih podataka.

 

Kome se obratiti

U slučaju bilo kakvih pitanja o zaštiti osobnih podataka, možete se obratiti službeniku za zaštitu podataka putem elektroničke pošte na e-mail adresu navedenu u ovoj Politici o zaštiti privatnosti ili pisanim putem na sljedeću adresu:

AGRONOM d.o.o.

n/r Službenika za zaštitu podataka
Industrijska 47
34 000 Požega

 

 

Druge web stranice

Ova Pravila privatnosti odnose se samo na upotrebu i korištenje podataka koje AGRONOM prikuplja od korisnika (ispitanika). Druge web stranice kojima se može pristupiti putem web stranice www.agronom.hr imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načine njihovog korištenja i objavljivanja.

AGRONOM nije odgovorna za načine i uvjete rada trećih strana.

AGRONOM prikuplja i obrađuje osobne podatke putem interakcija korisnika na društvenim mrežama kao što su Facebook, Instagram i YouTube. AGRONOM odnosno odgovorne osobe imenovane od strane AGRONOM imaju uvid u poruke i/ili objave na spomenutim društvenim mrežama, međutim osobne podatke prikupljene putem istih, osobito one sadržane u porukama, AGRONOM ne pohranjuje te dodatno ne obrađuje osim u svrhe navedene u ovim Pravilima.

AGRONOM koristi poslovni profil koristeći usluge Facebook-a, YouTube-a i Instagram-a, a o njihovim Pravilima privatnosti odnosno izjavama o povjerljivosti kao i o načinu na koji oni koriste vaše osobne podatke možete pogledati na:

 

FACEBOOK ONLINE

https://www.facebook.com/policy.php

YOUTUBE ONLINE

https://www.facebook.com/policy.php

INSTAGRAM ONLINE

https://help.instagram.com/519522125107875

U slučaju da imate pitanja vezano uz prikupljanje i obradu podataka od strane Facebook-a, YouTubea i/ili Instagrama ili želite ostvariti neko od svojih prava zajamčenih Općom uredbom o zaštiti podataka kontaktirajte:

 

ZA FACEBOOK:

FACEBOOK IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

https://hr-hr.facebook.com/policy.php

 

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu Facebook-a, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

 

ZA YOUTUBE:

Google Ireland, Ltd., Gordon House Barrow St, Dublin 4, Irska

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu za Youtube, irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

 

ZA INSTAGRAM:

FACEBOOK IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

ttps://hr-hr.facebook.com/policy.php

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu za Instagram, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

 

Izmjene i dopune Politike o zaštiti privatnosti

 

AGRONOM zadržava pravo izmijeniti i dopuniti ovu Politiku o zaštiti privatnosti kako bi ista pružila ažurne i točne informacije u bilo kojem trenutku te o izmjenama informirati kupce i/ili korisnike u skladu s načelom transparentnosti.

U Požegi, 29.01.2024. godine.

AGRONOM d.o.o.

 

Pratite nas
VRH

Košarica 0